{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

محتوای متنی دوره آموزشی ریاضی سوم دبستان با تدریس احمدرضا محمدزمانی

دبستان سوم ریاضی
درحال دریافت اطلاعات ...

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: الگوها (جلسه1)

3 صفحه

1,950 تومان

فصل 1: الگوها (جلسه2)

2 صفحه

رایگان

حل مسئله با راهبرد الگویابی

درس 1: شمارش چندتا چندتا

درس 2: ماشین‌های ورودی- خروجی

درس 3: ساعت در بعد از ظهر

درس 4: الگوهای متقارن

مرور فصل اول

فصل 2: عددهای چهار رقمی (جلسه1)

3 صفحه

1,950 تومان

فصل 2: عددهای چهار رقمی (جلسه2)

2 صفحه

1,590 تومان

فصل 2: عددهای چهار رقمی (جلسه3)

3 صفحه

رایگان

حل مسئله با راهبرد الگوسازی

درس 1: معرفی عدد هزار

درس 2: ارزش مکانی

درس 3: ارزش پول

درس 4: تقریب اعداد

مرور فصل دوم

فصل 3: عددهای کسری (جلسه1)

3 صفحه

1,950 تومان

فصل 3: عددهای کسری (جلسه2)

2 صفحه

رایگان

فصل 3: عددهای کسری (جلسه3)

3 صفحه

1,950 تومان

حل مسئله با راهبرد رسم شکل

درس 1: کسر

درس 2: کاربرد کسر در اندازه‌گیری

درس 3: تساوی کسرها

درس 4: مقایسه‌ی کسرها

مرور فصل سوم

فصل 4: ضرب و تقسیم (جلسه1)

3 صفحه

1,950 تومان

فصل 4: ضرب و تقسیم (جلسه2)

2 صفحه

1,590 تومان

فصل 4: ضرب و تقسیم (جلسه3)

3 صفحه

1,950 تومان

فصل 4: ضرب و تقسیم (جلسه4)

5 صفحه

2,520 تومان

فصل 4: ضرب و تقسیم (جلسه5)

3 صفحه

1,950 تومان

حل مسئله با راهبرد روش‌های نمادین

درس 1: ضرب

درس 2: ضرب عددهای یک رقمی

درس 3: خاصیت‌های ضرب

درس 4: تقسیم

مرور فصل چهارم

فصل 5: محیط و مساحت (جلسه1)

3 صفحه

2,600 تومان

فصل 5: محیط و مساحت (جلسه2)

3 صفحه

1,950 تومان

فصل 5: محیط و مساحت (جلسه3)

2 صفحه

رایگان

فصل 5: محیط و مساحت (جلسه4)

4 صفحه

2,250 تومان

حل مسئله با راهبرد زیر مسئله

درس 1: خط، نیم خط و پاره خط

درس 2: محیط

درس 3: اندازه‌ی سطح

درس 4: واحد اندازه‌گیری سطح

مرور فصل پنجم

فصل 6: جمع و تفریق

حل مسئله با راهبرد حل مسئله‌ی ساده‌تر

درس 1: مقایسه‌ی عددها

درس 2: جمع و تفریق

درس 3: جمع در جدول ارزش مکانی

درس 4: تفریق در جدول ارزش مکانی

مرور فصل ششم

فصل 7: آمار و احتمال

4 صفحه

2,250 تومان

حل مسئله با راهبرد حدس و آزمایش

درس 1: جدول داده‌ها

درس 2: احتمال

درس 3: نمودار دایره‌ای

درس 4: انتخاب نمودار

مرور فصل هفتم

فصل 8: ضرب عددها

حل مسئله با راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب

درس 1: ضرب در عدد 10

درس 2: ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی

درس 3: محاسبه‌ی ضرب

درس 4: تقسیم با باقی‌مانده

مرور فصل هشتم

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400