{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1402/09/24

نمونه آزمون پیشنهادی نوبت اول ریاضی چهارم دبستان | فصل 1 تا 3 (ص. 1 تا 75)

دبستان چهارم ریاضی دی 1402

جدول اهداف عملکرد و انتظارات آموزشی :
1 رابطه های الگوهای هندسی وعددی را درک کرده است.
2 قادر به تبدیل الگوهای هندسی به عددی وبرعکس وکشف رابطه ی آن ها می باشد.
3 در خواندن ونوشتن اعداد کم تر از ده رقمی مهارت دارد.
4 در بازنمایی اعداد کم تر از ده رقمی به روش های مختلف مثل گسترده نویسی ، جدول ارزش مکانی ،الگو یابی و... مهارت دارد.
5 مفهوم کسر و عدد مخلوط را فهمیده است.
6 قادر به ساده کردن و نوشتن کسرهای مساوی ونمایش آن ها با شکل می باشد.
7 ازتوانایی مقایسه ی کسرها برخوردار است.
8 جمع وتفریق کسرها با مخرج مساوی ونامساوی را یادگرفته است.
9 قادر به تشخیص بخش پذیربودن با استفاده از تقسیم می باشد.
10 ضرب کسرها را درست انجام داده است.
11 توانایی بازنمایی اعمال جمع وتفریق وضرب کسرها با شکل را دارد.
12 مفهوم تقریب را به درستی درک کرده است.
13 ضرب به روش خلاصه ضرب به روش اول کتاب را به درستی انجام داده است.
14 قادر به انجام تقسیم با خارج قسمت سطری یا ستونی می باشد.
15 از توانایی درک و انجام مسائل خوانده شده ی مربوط به کسرها برخوردار است.
16 می تواند واحد کیلو به تن تبدیل کند.
17 قادر به انجام محاسبه های تقریبی اعمال چهارگانه می باشد.
18 توانایی انجام تقریب به رتبه های مختلف و نمایش نمونه آن را روی محور را دارد.
19 شکل ضرب مساحتی مربوط به روش اوّل را به درستی رسم کرده است.
20 عبارت های درستی تقسیم را به صورت صحیح نوشته است.
21 با روش کار ماشین های ورودی وخروجی آشناست.
22 روش محاسبه محیط مربع ومستطیل و مثلث متساوی الاضلاع را می داند.

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نمونه آزمون پیشنهادی نوبت اول ریاضی چهارم دبستان | فصل 1 تا 3 (ص. 1 تا 75)
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 8

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمون نوبت اول
بازدید : 12180
بروزرسانی شده در 1402/09/24