{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1399/11/19

آزمون مداد کاغذی ریاضی سوم دبستان | فصل 3: عددهای کسری

دبستان سوم ریاضی آذر 1397

انتظارات آموزشی
1-توانایی نوشتن کسر هر کدام از شکل های داده شده را دارد .
2-می تواند برای کسرهای داده شده ، شکل مناسب بکشد .
3-می تواند عدد های داده شده را روی محور نشان دهد .
4-توانایی نوشتن تساوی کسر برای اشکال داده شده را دارد .
5-می تواند کسرهای داده شده را با هم مقایسه کند .
6-ضمن رسم دایره ، می تواند مرکز ، قطر و شعاع را مشخص کند .
7-می تواند زاویه ی راست هر یک از اشکال داده را مشخص کند .
8-توانایی حل کسر در قالب مسئله را دارد .

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

آزمون مداد کاغذی ریاضی سوم دبستان | فصل 3: عددهای کسری
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 23143
بروزرسانی شده در 1399/11/19