{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (2) 1396/11/24

امتحان زیست شناسی (2) یازدهم رشته تجربی | فصل ششم: گفتار 1: کروموزوم

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2) بهمن 97

مباحث :
گفتار 1: کروموزوم
گفتار 2: میتوز


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

امتحان زیست شناسی (2) یازدهم رشته تجربی | فصل ششم: گفتار 1: کروموزوم
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 7592
ثبت شده در 1396/11/24