1395/12/22

تحقیق در مورد جانواران مهره دار و بی مهره

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه اردیبهشت

مهره داران
جانوران به دو دسته ي مهره داران وبي مهره ها تقسيم مي شوند.
جانوراني مانند پشه،زنبور،مگس،پروانه،كرم جانوران بي مهره هستند.
جانوراني كه در داخل بدن خوداسكت دارندمهره دارهستند.
فقط پنج گروه ازجانوران مانندسگ،ماهي،سوسمار،عقاب،اسب، قورباغه مهره دارند.
جنس اسكلت از استخوان است وموجب مي شود كه حركات بدن آسان تر وسريع انجام شود.
مهم ترين قسمت اسكلت ستون مهره است.
اسكلت به بدن شكل مي دهدوبدن رامحكم نگه مي دارد.
محل ستون مهره ها،درپشت بدن جانوراست.
فقط پنج گروه از جانوران،يعني ماهي ها،دوزيستان،خزندگان،
پرندگان وپستانداران ،مهره دارند.
بقيه ي جانوران،بي مهره هستند.
پنج گروه مهره داران
ماهي ها مانند:انواع ماهي ،كپور_حلوا و...
دوزيستان مانند:قورباغه،وزغ و...
خزندگان مانند:مار،لاك پشت و...
پرندگان مانند:كبوتر،عقاب و...
پستانداران مانند:سگ،وال و...
ماهي ها
آبشش دارند واكسيژن لازم براي تنفس رانيز از راه هواي
محلول در آب مي گيرند.
جنس بدن آنها از پولك پوشيده شده است وپولك ها جدا از هم
ميباشد.
توليد مثل بيشتر ماهي ها،تخم ريزي درآب است.
ماهي ها از نظر شكل،رنگ،اندازه،طرز غذا خوردن و... متفاوت
هستند.
به نظر مي رسد كه ماهي ها هميشه در حال آب خوردن
هستند،ولي آن ها آب را به دهان خود مي برند واز اطراف
آب شش ها خارج مي كنند.
ماهي ها به جاي دست وپا كه ما وجانوران ديگر داريم،با
باله حركت مي كنند.
باله هاي ماهي به دو گروه زوج وفرد تقسيم مي شوند.
باله هاي فرد در پشت،دم ونزديك مخرج ماهي قرار دارند و
بيشتر براي حفظ تعادل ماهي به كار مي آيند.
باله هاي زوج،روي شكم وسينه ماهي قرار دارند وحركت وتوقف
ماهي را اداره مي كنند.
باله هاي دمي،در انجام حركات سريع و رو به جلو دخالت دارند
و داراي استخوان هستند.
ماهي به كمك باله هاي خود در آب شنا مي كند.
با باله حركت مي كنند و2باله شكمي،2باله روي سينه و1باله دمي،1باله نزديك مخرج دارند وبعضي ماهي ها 7يا8 باله دارند.
آن ها جزو مهره داران هستند.
بعضي از ماهي ها تخم گذار هستند.
اندام تنفسي ماهي ها آبشش است ودر دو طرف سر ماهي ها قرار دارد.
غذاي ماهي ها گياهان وماهي هاي كوچك داخل آب است.
لابلاي پولك هاي ماهي ماده اي ترشح مي گردد كه بدن ماهي را ليز ولغزنده مي كند.
ماهي پلك ندارد.
ماهي داراي 3قسمت است سر،تنه ودم
معروفترين ماهي هاي آب شيرين وخوراكي ،ماهي قزل آلا ،آزاد وسفيد مي باشد.
ماهي سرشار از پروتيين مي باشد.
دوزيستان
قورباغه وسمندرووزغ ازگروه دوزيستان مي باشند.
بدن دوزيستان پوستي نرم وظريف داردومعمولا مرطوب است. نوزاد قورباغه با آبشش تنفس مي كندودرآب زندگي مي كند سپس به قورباغه ي كامل تبديل مي شود. قورباغه ي بالغ در خشكي زندگي مي كند وابتدا پاهاي عقب وسپس پاهاي جلو ظاهر مي شود ودم جذب بدن مي گرددوناپديد مي شودوتغييراتي در داخل بدن صورت مي گيرد وششها به وجود مي آيد.
به اين گروه از جانوران كه دو دوره زندگي دارند دوزيست گويند.
قورباغه دگرديسي دارد يعني براي تبديل جانور نابالغ به بالغ تغييراتي صورت مي گيرد.
خزندگان
به جانوراني مانند كروكوديل،تمساح ومار،سوسمار،لاك پشت خزنده مي گويند.
چون درهنگام حركت شكم خودرا روي زمين مي كشند.
آنها دست وپاندارند يادست وپاي كوتاهي دارند ولاك پشت چون دست وپاي كوتاه دارد كه به اطراف بدنشان چسبيده است وتحمل وزن بدن جانور را ندارد،بنابراين جانور مجبور است هنگام حركت شكم خود را روي زمين بكشد ،
پس درگروه خزندگان است.
بدن مارها از پولك پوشيده شده ودريك فصل چندين بار پولك هاي خودرامي ريزند كه به اين عمل پوست اندازي مي گويند.
خزندگان تخم گذارند وبا شش تنفس مي كنند چون فعاليت آنها كم است كمتر گرسنه مي شوند وغذا را چون مي بلعند تا هضم وجذب شود مدتي طول مي كشد.
خزندگان خونسرد هستند ،يعني دماي بدن آنها با محيط تغيير مي كند.
پرندگان
بدنشان از پرپوشيده شده است وپرها ،بدن جانور را گرم نگه مي دارد.
جزؤ مهره داران هستند.
بعضي از آنها پرواز مي كنند.
تنها پرنده اي كه پرواز نمي كند كيوي نام دارد.
خون گرم هستند.
تخم گذار هستند بر روي تخم هاي خود مي خوابند،تا گرم شوندوبه جوجه تبديل شوند.
به جاي دهان منقار يا نوك دارند تا غذاي مورد نياز خود را به دست آورند.
حس شنوايي آنها خيلي قوي است.
مرغ خانگي مصرف غذايي داردونمي تواندپرواز كند زيرا وسعت بالهاي مرغ نسبت به سنگيني اندامش كم است.اما در لك لك وعقاب وسعت بال هايشان نسبت به سنگيني اندامشان زياد است وبه راحتي مي توانند،پرواز كنند. دانه ها وحشرات غذاي پرندگان است.
تفاوت غذاي پرندگان به دليل محيط زندگي آن هاست.
بعضي ماهي خوار،بعضي گوشت خواروبعضي دانه خوار هستند.
بعضي از پرندگان مانند پرستو كوچ‌‌‍‍‍(مهاجرت)ميكنند
اندام تنفسي آنها شش مي باشد.
از روي شكل نوك پرندگان مي توان دريافت كه پرندگان چه چيزي مي خورند و هر يك از پرندگان براي غذا خوردن به روش خاصي از نوك خود استفاده مي كنند.
بعضي مانند اردك منقار پهن دارند وپرندگان شكاري مانند عقاب منقاري مناسب براي پاره كردن گوشت دارند.
پنجه هاي پرندگان براي زندگي كردن در جاهاي مخصوص به آن كمك مي كند.
بعضي براي راه رفتن در جاهاي نرم وگل مناسب است بعضي براي شنا كردن وبعضي نيز براي صيد كردن مناسب است.
پنجه ي شتر مرغ قوي وبلند براي دويدن مناسب است.
پنجه طوطي براي نشستن روي شاخه مناسب است.
پنجه مرغ براي راه رفتن مناسب است.
پنجه عقاب براي شكار كردن مناسب است.
پنجه ي اردك براي شنا كردن مناسب است.
پستانداران بدن پستانداران ازموياپشم پوشيده شده است.
پستانداران بچه مي زايندوبه بچه هاي خودشيرمي دهندوباشش تنفس مي كنند. بيشترپستانداران دوجفت دست وپادارندوبيشتر آنها در خشكي زندگي مي كنند.
پستانداراني مانندگاوواسب علف خواروببروشير گوشتخواروموش كور وجوجه تيغي حشره خوار هستند. موش كوهي وسنجاب زميني خواب زمستاني دارند. فيل پستاندارخرطوم دارواسب وشتر سم داروخفاش پستاندار پرنده مي باشد. نهنگ ودلفين وگراز دريايي پستاندار دريايي هستند.جانوراني مانند دلفين ها وفوك ها كه پستانداران دريايي هستند وبا شش تنفس مي كنند ،براي نفس كشيدن به سطح آب مي آيند.
گاو وگوسفند وبز واسب وشتر حيوانات اهلي ومفيد هستند.
پستانداران خونگرم هستند .
بي مهره ها
بي مهره ها دربدن خود ستون فقرات ندارند.
تنها گروهي كه در بدن خود ستون فقرات ندارند حشرات هستند.
حشرات جثه كوچكي دارند.
بعضي از حشرات مانند پروانه دو بال دارند.بعضي از حشرات دگرديسي دارند.دگرديسي به معناي حالتي به حالت ديگر شدن است.پروانه از جمله حشراتي است كه دگرديسي دارد .او در ابتدا به شكل كرم مي باشد بعد در پيله ابريشم قرار مي گيرد وبعد از مدتي به پروانه تبديل مي گردد.به اين عمل دگرديسي مي گويند.
جانوران بی مهره:جانورانی هستند که در بدنشان اسکلت استخوانی وجود ندارد. بی مهرگان دسته بزرگی از جانوران را تشکیل می دهند مانند مرجان ها، نرم تنان، خارتنان و حشرات و …

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 9
نوع آزمون : کتاب، تحقیق، جزوه و درسنامه
بازدید : 38885
بروزرسانی شده در 1395/12/22