آموزش و پرورش استان کرمانشاه صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان کرمانشاه در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان کرمانشاه

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

اردیبهشت 1392

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398 مرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1399

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97
مدارس آموزش و پرورش استان کرمانشاه