آموزش و پرورش استان شهرستان‌های تهران صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان شهرستان‌های تهران در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان شهرستان‌های تهران

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1396 خرداد 1395 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

خرداد 1397
مدارس آموزش و پرورش استان شهرستان‌های تهران