آموزش و پرورش استان سمنان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان سمنان در گاما

نواحی آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان سمنان
سمنان شاهرود دامغان گرمسار سرخه مهدیشهر آرادان میامی بسطام بیارجمند امیرآباد
نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان سمنان

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

خرداد 1395 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398 شهریور 1398 خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397
مدارس آموزش و پرورش استان سمنان