آموزش و پرورش استان سمنان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان سمنان در گاما

نواحی آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان سمنان
سمنان شاهرود دامغان گرمسار سرخه مهدیشهر آرادان میامی بسطام بیارجمند امیرآباد
نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان سمنان

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

خرداد 1395 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1399 اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397
مدارس آموزش و پرورش استان سمنان
تفاوت لقاح خرگوش و ماهی چیست؟
توسط Sl Llll در 16 اردیبهشت
شش ضلعی منتظم چند بردار قرینه دارد؟
توسط آرسام سورانی در 16 اردیبهشت
چگونه مخنصات یک بردار را پیدا کنیم؟
توسط هلیا علی خانی در 16 اردیبهشت
تدریس معکوس عمود و موازی؟
توسط رومینا وقار در 16 اردیبهشت