آموزش و پرورش استان زنجان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان زنجان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان زنجان

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1396 خرداد 1395 خرداد 1394 خرداد 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1399 خرداد 1398 تیر 1398 شهریور 1398 دی 1398 خرداد 1397 تیر 1397 مرداد 1397 شهریور 1397 دی 1397 خرداد 1396 شهریور 1396 خرداد 1395 شهریور 1395

آزمون پیشرفت تحصیلی

آذر 1396

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1399 خرداد 1397 اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97
مدارس آموزش و پرورش استان زنجان