آموزش و پرورش استان زنجان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان زنجان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان زنجان

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 تیر 1397 مرداد 1397 شهریور 1397 دی 1397 خرداد 1396 شهریور 1396 خرداد 1395 شهریور 1395

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

آذر 1396

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

خرداد 1397 اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397
مدارس آموزش و پرورش استان زنجان