آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی در گاما

نواحی آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی
بیرجند بشرویه خوسف درمیان دستگردان زیركوه سرایان سربیشه طبس فردوس قائنات نهبندان
نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1396 خرداد 1394 اردیبهشت 1392

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1399 خرداد 1397

آزمون پیشرفت تحصیلی

آذر 1396
مدارس آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی