آموزش و پرورش استان خراسان رضوی صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

آزمون پیشرفت تحصیلی

آذر 97

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

آذر 1397 اسفند 1397

آزمون پیشرفت تحصیلی

آذر 97

آزمون پیشرفت تحصیلی

آذر 97

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1396 خرداد 1395 خرداد 1394 اردیبهشت 1392

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396 خرداد 1395 خرداد 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون پیشرفت تحصیلی

فروردین 1398 آذر 1397 آذر 1396 آذر 1395

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

مرداد 1397

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

بهمن 1398 اردیبهشت 1397 مهر 1397 آبان 1397 آذر 1397 دی 1397 بهمن 1397 اردیبهشت 1396 بهمن 1396 اردیبهشت 1395 دی 1395 بهمن 1395 اردیبهشت 1394 بهمن 1394 اسفند 1394 اردیبهشت 1393 بهمن 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1394

آزمون پیشرفت تحصیلی

فروردین 1398 فروردین 1397 آذر 1397 فروردین 1396 آذر 1396 فروردین 1395 آذر 1395 فروردین 1394

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

مرداد 1397

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

اردیبهشت 1398 بهمن 1398 اردیبهشت 1397 بهمن 1397 اردیبهشت 1396 بهمن 1396 اردیبهشت 1395 بهمن 1395 اردیبهشت 1394 بهمن 1394 اسفند 1394 بهمن 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 شهریور 1398 دی 1398 خرداد 1397 تیر 1397 شهریور 1397 خرداد 1396 شهریور 1396 اردیبهشت 1395 خرداد 1395 شهریور 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون پیشرفت تحصیلی

فروردین 1398 آذر 1397 آذر 1396 آذر 1395

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1399 تیر 1398 خرداد 1397 تیر 1397 تیر 1396

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

بهمن 1398 اردیبهشت 1397 بهمن 1397 اردیبهشت 1396 بهمن 1396 اردیبهشت 1395 بهمن 1395 بهمن 1394 اسفند 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون پیشرفت تحصیلی

اردیبهشت 1397 آذر 1397 اسفند 1397 اردیبهشت 1396 آذر 1396

آزمون پیشرفت تحصیلی

آذر 1397

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

خرداد 1398 خرداد 1396
مدارس آموزش و پرورش استان خراسان رضوی
روش های جذب غذا در تک یاخته ای ها
توسط مریم حسینی در 22 مرداد
رابطه بین دمای نقطه جوش و نیروی مولکولی
توسط ریحانه پایکاری در 22 مرداد
توضیح ساده یون دوقطبی
توسط ریحانه پایکاری در 22 مرداد
مسلط شدن بر احجام افلاطونی
توسط پویا آصفی در 22 مرداد