آموزش و پرورش استان بوشهر صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان بوشهر در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان بوشهر

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398 خرداد 1397 اردیبهشت 1396 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97
مدارس آموزش و پرورش استان بوشهر