{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آموزش و پرورش استان اصفهان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان اصفهان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان اصفهان

آزمون هماهنگ نوبت دوم

شهریور 1401

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون پیشرفت تحصیلی

دی 1401 آذر 1397 اسفند 1397 آذر 1396 اسفند 1396 آذر 1395 اسفند 1395

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

اردیبهشت 97

آزمون پیشرفت تحصیلی

آذر 1397 دی 1397 اسفند 1397 آذر 1396 اسفند 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1402 فروردین 1400

آزمون پیشرفت تحصیلی

دی 1401 آذر 1397 اسفند 1397

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

بهمن 1388

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1399 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1387

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

اردیبهشت 1397 اردیبهشت 1395
مدارس آموزش و پرورش استان اصفهان