آموزش و پرورش استان اصفهان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان اصفهان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان اصفهان

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1396 اردیبهشت 1395 اردیبهشت 1392

آزمون هماهنگ نوبت اول

آذر 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 تیر 1398 مرداد 1398 شهریور 1398 خرداد 1397 تیر 1397 شهریور 1397 دی 1397 خرداد 1396 تیر 1396 شهریور 1396 خرداد 1395 شهریور 1395

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

اردیبهشت 1398 آذر 1397 اسفند 1397 اردیبهشت 1396 آذر 1396 اسفند 1396 اردیبهشت 1395 آذر 1395 بهمن 1395 اسفند 1395 آذر 1394 اسفند 1394

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

خرداد 1397 اردیبهشت 1396 خرداد 1396 خرداد 1395

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

آذر 1397 اسفند 1397 آذر 1396 اسفند 1396 آذر 1395 اسفند 1395

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

اردیبهشت 97 اسفند 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

آذر 1397 دی 1397 اسفند 1397 آذر 1396 اسفند 1396

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

اسفند 1397

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

آذر 1397 اسفند 1397

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

آذر 1395

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

بهمن 1388

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1387

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

خرداد 1396

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

اردیبهشت 1397 اردیبهشت 1395
مدارس آموزش و پرورش استان اصفهان