آموزش و پرورش استان ایلام صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان ایلام در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان ایلام

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 اردیبهشت 1395

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1396 خرداد 1395 خرداد 1394 اردیبهشت 1392

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 اردیبهشت 1397 خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1399 خرداد 1397 اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398
مدارس آموزش و پرورش استان ایلام