آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

خرداد 1395 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 شهریور 1397 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

خرداد 1397 اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97
مدارس آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی