{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آموزش و پرورش استان یزد صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان یزد در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان یزد

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

بهمن 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 اردیبهشت 1393

آزمون پیشرفت تحصیلی

آذر 1396 آذر 1395 آذر 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1402 خرداد 1401 خرداد 1398 دی 1398 خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون پیشرفت تحصیلی

اردیبهشت 1398 بهمن 1398 آذر 1396 آذر 1395

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1401 مرداد 1400 تیر 1399 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون پیشرفت تحصیلی

آذر 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97
مدارس آموزش و پرورش استان یزد