آموزش و پرورش استان چهارمحال بختیاری صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان چهارمحال بختیاری در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان چهارمحال بختیاری

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97
مدارس آموزش و پرورش استان چهارمحال بختیاری