آموزش و پرورش استان فارس صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان فارس در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان فارس

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1393 دی 1392

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

آذر 1392

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397 خرداد 1397 شهریور 1397 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

اسفند 1396

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

آذر 97

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

آذر 1396
مدارس آموزش و پرورش استان فارس