لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

هر اهرم از چند قسمت تشکیل شده است؟

   علی ربیعی
  24 اسفند 15:22

3 پرسش 13 پاسخ 68 امتیاز
علوم تجربی پنجم دبستان

هر اهرم ازچند قسمت تشکیل شده است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علی ربیعی
در 25 اسفند 11:15

3 پرسش 13 پاسخ 68 امتیاز

از سه قسمت


1)محل وارد شدن نیرو


2)محل قرار گرفتن جسم


3)تکیه گاه

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   
در 25 اسفند 8:25

12 پرسش 20 پاسخ 89 امتیاز

از سه قسمت:
1)تکیه گاه
2)نیروی محرک
3)نیروی مقاوم

   حسن محققیان
در 25 اسفند 12:10

2 پرسش 18 پاسخ 55 امتیاز

سه بخش

   باران احمدیان
در 25 اسفند 9:02

0 پرسش 4 پاسخ 3 امتیاز

تکیه گاه
بازوی محرک
بازوی مقاوم

   nima .
در 25 اسفند 9:03

0 پرسش 50 پاسخ 42 امتیاز

از سه قسمت : تکیه گاه ، نیروی محرک ، نیروی مقاوم

   امیر علی ایزدی
در 24 اسفند 20:00

0 پرسش 2 پاسخ -1 امتیاز

3قسمت تکیه گاه محل جسم محل نیرو