1398/1/30

چک لیست ارزشیابی درس دهم علوم پنجم (خاک با ارزش)

علوم تجربی پنجم دبستان

انتظارات عملکردی
عوامل موثر در تشکیل خاک را می¬شناسد و نام می¬برد.
می¬تواند عواملی که در خرد شدن سنگ¬ها (از عوامل تشکیل خاک) موثر هستند نام ببرد.
مواد لازم برای آزمایش¬ها را به خوبی آماده می¬کند.
تغییر دما را به عنوان یک عامل در خرد شدن سنگ¬ها و تشکیل خاک می¬شناسد.
ویژگی¬های ظاهری خاک رس، خاک باغچه و ماسه را می¬شناسد و آن¬ها را از با توجه به ویژگی¬هایشان از یکدیگر تشخیص می¬دهد.
در جمع¬آوری وسایل مربوط به آزمایش¬ها به دقت عمل می¬کند.
جهت بهتر انجام دادن آزمایش¬ها پیشنهادهایی ارائه می¬کند.
تجربیات و مشاهدات خود را در زمینه مباحث این فصل به دقت بیان می¬کند.
در انجام آزمایش¬های این فصل بهداشت را رعایت می¬کند.
گیاخاک را می¬شناسد و نحوه تولید آن را می¬داند.¬
می¬تواند میزان نفوذ پذیری آب را در انواع خاک بیان کند.
با توجه به میزان نفوذ پذیری آب در خاک¬های مختلف، کاربری انواع خاک¬ها را می¬داند.
خاک باغچه را به عنوان بهترین خاک برای کشاورزی می¬شناسد و علت آن را بیان می¬کند.
نتایج کاوشگری¬ها را بیان می¬کند.
عوامل موثر در فرسایش خاک را می¬داند.
تأثیر نامطلوب فرسایش خاک را در طبیعت بیان می¬کند.
می¬تواند روش¬هایی را برای جلوگیری از فرسایش خاک بیان کند.
در تدریس عامل موثر در فرسایش خاک مربوط به گروه خود دقیق، علمی و قابل فهم عمل می¬کند.
برای انجام آزمایش¬های این فصل از خود علاقه نشان ¬می¬دهد.
برای انجام آزمایش¬ها، آماده کردن وسایل و ارایه مطلب مربوط به فرسایش خاک در گروه خود همکاری لازم را دارد.
از دانه کاشته شده در گروه خود به خوبی مراقبت می¬کند.
دوستدار طبیعت و جانواران است.
حین تدریس به دقت به مطالب گوش می¬دهد.


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : DOCX
دانلود : 80
بروزرسانی شده در 30 فروردین 98