فیلم باردار کردن بادکنک و چسباندن آن به دیوار

علوم تجربی ششم دبستان

هنگامي كه موهاي خود را به بادکنک میمالید، موهاي شما بار الكتريكي مثبت و بادکنک بار الكتريكي منفي پيدا مي‌كنند. با اين كار، شما الكتريسيته نمي‌آفرينيد بلكه الكتريسيته از قبل در آنجا حضور دارد. در هر اتم موهاي شما، قبل از مالیدن، به تعداد مساوي الكتريسيته مثبت و منفي وجود دارد. الكتريسيته مثبت در هسته اتمها و الكتريسيته منفي در الكترونهاي اطراف آنها؛ كار مالیدن فقط اين است كه بارهاي مثبت و منفي را از هم جدا مي‌كند. دليل اين امر اين است كه الكترون خواهي يا «تمايل به جذب الكترون» بادکنک از موهاي شما خيلي بيشتر است. بر اثر تماس بار الكتريكي موهاي شما منتقل و يك بي‌تعادلي در بار الكتريكي بادکنک ايجاد می شود. موي شما كسر بار منفي دارد كه در اصطلاح مي‌گوييم بار مثبت پيدا كرده است. اضافه بار منفي بادکنک نيز باعث مي‌شود كه بار بادکنک منفي شود. در نتيجه بادکنک و موي شما بار مساوي اما ناهمنام پيدا مي‌كنند. انرژي‌اي كه صرف مالیدن به موي شما مي‌شود در بارهاي جدا شده انباشته مي‌شود. هر گاه بادکنک را به دیوار نزديك كنيم،الکترون‌های آزاد موجود بر سطح دیوار به وسیلهٔ بادکنک دارای بار منفی رانده می‌شوند و به این ترتیب سطح دیوار دارای بار مثبت می‌شود که به سطح بادکنک که دارای بار منفی است نیروی جاذبه اعمال می‌کند اين انرژي موجب چسبیدن بادکنک به دیوار می شود.


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : ویدئو
دانلود : 106
ثبت شده در 3 مهر 96