{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

درحال دریافت اطلاعات ...

{{ title }} با پاسخ {{ subtitle }}

آخرین ویرایش: گزارش خطا {{ views }}
 • مطالعات اجتماعی
  • فصل 1: سیارهٔ ما، زمین
  • درس 1: زمین، مهد زیبای انسان‌ها
  • درس 2: حرکات زمین
  • فصل 2: سنگ کره، آب‌کره، هواکره
  • درس 3: چهره زمین
  • درس 4: آب فراوان، هوای پاک
  • فصل 3: زیست کره، تنوع شگفت‌‌انگیز
  • درس 5: پراکندگی زیست بوم‌های جهان
  • درس 6: زیست بوم‌ها در خطرند
  • فصل 4: ساکنان سیارهٔ زمین
  • درس 7: جمعیت جهان
  • درس 8: بی‌عدالتی و نابرابری در جهان
  • فصل 5: عصر یکپارچگی و شکوفایی
  • درس 9: ایرانی متحد و یکپارچه
  • درس 10: اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی
  • فصل 6: ایران از عهد نادرشاه تا ناصرالدین شاه
  • درس 11: تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران
  • درس 12: در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی
  • فصل 7: ایران در عصر مشروطه
  • درس 13: نهضت مشروطه
  • درس 14: ایران در دوران حکومت پهلوی
  • فصل 8: سقوط حکومت شاهنشاهی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی
  • درس 15: انقلاب اسلامی ایران
  • درس 16: ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی
  • فصل 9: فرهنگ و هویت
  • درس 17: فرهنگ
  • درس 18: هویت
  • فصل 10: خانواده و جامعه
  • درس 19: ارزش‌ها و کارکردهای خانواده
  • درس 20: آرامش در خانواده
  • فصل 11: حکومت و مردم
  • درس 21: نهاد حکومت
  • درس 22: حقوق و تکالیف شهروندی
  • فصل 12: بهره‌وری
  • درس 23: بهره‌وری چیست؟
  • درس 24: اقتصاد و بهره‌وری