{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

درحال دریافت اطلاعات ...

{{ title }} با پاسخ {{ subtitle }}

آخرین ویرایش: گزارش خطا {{ views }}
 • ریاضی
  • فصل 1: عددهای صحیح و گویا
  • درس 1: یادآوری عددهای صحیح
  • درس 2: معرفی عددهای گویا
  • درس 3: جمع و تفریق عددهای گویا
  • درس 4: ضرب و تقسیم عددهای گویا
  • فصل 2: عددهای اول
  • درس 1: یادآوری عددهای اول
  • درس 2: تعیین عددهای اول
  • فصل 3: چند ضلعی‌ها
  • درس 1: چند ضلعی‌ها و تقارن
  • درس 2: توازی و تعامد
  • درس 3: چهارضلعی‌ها
  • درس 4: زاویه‌های داخلی
  • درس 5: زاویه‌های خارجی
  • فصل 4: جبر و معادله
  • درس 1: ساده کردن عبارت‌های جبری
  • درس 2: پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری
  • درس 3: تجزیه عبارت‌های جبری
  • درس 4: معادله
  • فصل 5: بردار و مختصات
  • درس 1: جمع بردارها
  • درس 2: ضرب عدد در بردار
  • درس 3: بردارهای واحد مختصات
  • فصل 6: مثلث
  • درس 1: رابطهٔ فیثاغورس
  • درس 2: شکل‌های هم‌نهشت
  • درس 3: مثلث‌های هم‌نهشت
  • درس 4: هم‌نهشتی مثلث‌های قائم الزاویه
  • فصل 7: توان و جذر
  • درس 1: توان
  • درس 2: تقسیم اعداد توان‌دار
  • درس 3: جذر تقریبی
  • درس 4: نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد
  • درس 5: خواص ضرب و تقسیم رادیکال‌ها
  • فصل 8: آمار و احتمال
  • درس 1: دسته‌بندی داده‌ها
  • درس 2: میانگین داده‌ها
  • درس 3: احتمال یا اندازه‌گیری شانس
  • درس 4: بررسی حالت‌های ممکن
  • فصل 9: دایره‌
  • درس 1: خط و دایره
  • درس 2: زاویه‌های مرکزی
  • درس 3: زاویه‌های محاطی