گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

محتوای متنی دوره آموزشی ریاضی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری با تدریس مجید قادری

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی ریاضی (2)
درحال دریافت اطلاعات ...

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: هندسۀ تحلیلی و جبر

درس 1: هندسه تحلیلی

70 صفحه

10,040 تومان

درس 2: معادلهٔ درجهٔ دوم و تابع درجه 2

65 صفحه

7,260 تومان

درس 3: معادلات گویا و معادلات رادیکالی

61 صفحه

9,370 تومان

فصل 2: هندسه

درس 1: ترسیم‌های هندسی

25 صفحه

6,000 تومان

درس 2: استدلال و قضیهٔ تالس

47 صفحه

8,230 تومان

درس 3: تشابه مثلث‌ها

24 صفحه

5,880 تومان

فصل 3: تابع

درس 1: آشنایی با برخی از انواع توابع

53 صفحه

8,740 تومان

درس 2: وارون یک تابع و تابع یک به یک

32 صفحه

6,790 تومان

57 تا 62

درس 3: اعمال جبری روی توابع

39 صفحه

7,490 تومان

فصل 4: مثلثات

درس 1: واحدهای اندازه گیری زاویه

25 صفحه

6,000 تومان

درس 2: روابط تکمیلی بین نسبت‌های مثلثاتی

47 صفحه

8,230 تومان

درس 3: توابع مثلثاتی

44 صفحه

7,960 تومان

88 تا 94

فصل 5: توابع نمایی و لگاریتمی

درس 1: تابع نمایی و ویژگی‌های آن

28 صفحه

6,350 تومان

96 تا 104

درس 2: تابع لگاریتمی و ویژگی‌های آن

56 صفحه

8,980 تومان

105 تا 114

درس 3: نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و لگاریتمی

30 صفحه

6,570 تومان

115 تا 118

فصل 6: حد و پیوستگی

درس 1: فرایندهای حدی

26 صفحه

6,120 تومان

درس 2: محاسبه حد توابع

43 صفحه

7,870 تومان

درس 3: پیوستگی

18 صفحه

5,090 تومان

فصل 7: آمار و احتمال

درس 1: احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل

67 صفحه

9,820 تومان

144 تا 152

درس 2: آمار توصیفی

68 صفحه

9,900 تومان

153 تا 166

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400