گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: هندسۀ تحلیلی و جبر

درس 1: هندسه تحلیلی (جلسه1)

0:31

7,240 تومان

2 تا 4

درس 1: هندسه تحلیلی (جلسه2)

0:22

6,100 تومان

4 تا 5

درس 1: هندسه تحلیلی (جلسه3)

0:18

5,510 تومان

6 تا 6

درس 1: هندسه تحلیلی (جلسه4)

0:29

7,000 تومان

7 تا 9

درس 1: هندسه تحلیلی (جلسه5)

0:22

6,100 تومان

9 تا 9

درس 2: معادلهٔ درجهٔ دوم و تابع درجه 2 (جلسه1)

0:23

6,230 تومان

11 تا 13

درس 2: معادلهٔ درجهٔ دوم و تابع درجه 2 (جلسه2)

0:27

6,750 تومان

13 تا 15

درس 2: معادلهٔ درجهٔ دوم و تابع درجه 2 (جلسه3)

0:22

6,100 تومان

15 تا 17

درس 2: معادلهٔ درجهٔ دوم و تابع درجه 2 (جلسه4)

0:27

6,750 تومان

18 تا 18

درس 3: معادلات گویا و معادلات رادیکالی (جلسه1)

0:30

7,120 تومان

19 تا 20

درس 3: معادلات گویا و معادلات رادیکالی (جلسه2)

0:29

7,000 تومان

21 تا 21

درس 3: معادلات گویا و معادلات رادیکالی (جلسه3)

0:23

6,230 تومان

22 تا 23

درس 3: معادلات گویا و معادلات رادیکالی (جلسه4)

0:24

6,370 تومان

23 تا 24

فصل 2: هندسه

درس 1: ترسیم‌های هندسی (جلسه1)

0:24

6,370 تومان

26 تا 28

درس 1: ترسیم‌های هندسی (جلسه2)

0:26

6,630 تومان

28 تا 30

درس 2: استدلال و قضیهٔ تالس (جلسه1)

0:24

6,370 تومان

31 تا 31

درس 2: استدلال و قضیهٔ تالس (جلسه2)

0:33

7,470 تومان

33 تا 36

درس 2: استدلال و قضیهٔ تالس (جلسه3)

0:20

5,810 تومان

36 تا 40

درس 2: استدلال و قضیهٔ تالس (جلسه4)

0:23

6,230 تومان

40 تا 41

درس 3: تشابه مثلث‌ها (جلسه1)

0:36

7,800 تومان

42 تا 45

درس 3: تشابه مثلث‌ها (جلسه2)

0:29

7,000 تومان

45 تا 45

فصل 3: تابع

درس 1: آشنایی با برخی از انواع توابع (جلسه1)

0:33

7,470 تومان

49 تا 51

درس 1: آشنایی با برخی از انواع توابع (جلسه2)

0:37

7,910 تومان

52 تا 55

درس 1: آشنایی با برخی از انواع توابع (جلسه3)

0:9

3,900 تومان

55 تا 55

درس 2: وارون یک تابع و تابع یک به یک (جلسه1)

0:28

6,880 تومان

57 تا 60

درس 2: وارون یک تابع و تابع یک به یک (جلسه2)

0:27

6,750 تومان

61 تا 64

درس 3: اعمال جبری روی توابع (جلسه1)

0:25

6,500 تومان

65 تا 69

درس 3: اعمال جبری روی توابع (جلسه2)

0:30

7,120 تومان

69 تا 70

فصل 4: مثلثات

درس 1: واحدهای اندازه گیری زاویه (جلسه1)

0:22

6,100 تومان

72 تا 75

درس 1: واحدهای اندازه گیری زاویه (جلسه2)

0:18

5,510 تومان

75 تا 75

درس 2: روابط تکمیلی بین نسبت‌های مثلثاتی (جلسه1)

0:23

6,230 تومان

76 تا 80

درس 2: روابط تکمیلی بین نسبت‌های مثلثاتی (جلسه2)

0:24

6,370 تومان

80 تا 84

درس 2: روابط تکمیلی بین نسبت‌های مثلثاتی (جلسه3)

0:27

6,750 تومان

85 تا 87

درس 3: توابع مثلثاتی (جلسه1)

0:22

6,100 تومان

88 تا 90

درس 3: توابع مثلثاتی (جلسه2)

0:20

5,810 تومان

91 تا 93

درس 3: توابع مثلثاتی (جلسه3)

0:16

5,200 تومان

93 تا 94

فصل 5: توابع نمایی و لگاریتمی

درس 1: تابع نمایی و ویژگی‌های آن (جلسه1)

0:24

6,370 تومان

96 تا 103

درس 1: تابع نمایی و ویژگی‌های آن (جلسه2)

0:15

5,030 تومان

103 تا 104

درس 2: تابع لگاریتمی و ویژگی‌های آن (جلسه1)

0:31

7,240 تومان

105 تا 111

درس 2: تابع لگاریتمی و ویژگی‌های آن (جلسه2)

0:32

7,350 تومان

111 تا 113

درس 2: تابع لگاریتمی و ویژگی‌های آن (جلسه3)

0:16

5,200 تومان

113 تا 114

درس 3: نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و لگاریتمی (جلسه1)

0:23

6,230 تومان

115 تا 117

درس 3: نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و لگاریتمی (جلسه2)

0:9

3,900 تومان

118 تا 118

فصل 6: حد و پیوستگی

درس 1: فرایندهای حدی (جلسه1)

0:26

6,630 تومان

120 تا 126

درس 1: فرایندهای حدی (جلسه2)

0:19

5,670 تومان

126 تا 127

درس 2: محاسبه حد توابع (جلسه1)

0:18

5,510 تومان

128 تا 131

درس 2: محاسبه حد توابع (جلسه2)

0:28

6,880 تومان

131 تا 135

درس 2: محاسبه حد توابع (جلسه3)

0:30

7,120 تومان

135 تا 135

درس 3: پیوستگی (جلسه1)

0:27

6,750 تومان

137 تا 142

درس 3: پیوستگی (جلسه2)

0:21

5,960 تومان

142 تا 142

فصل 7: آمار و احتمال

درس 1: احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل (جلسه1)

0:26

6,630 تومان

144 تا 145

درس 1: احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل (جلسه2)

0:19

5,670 تومان

146 تا 146

درس 1: احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل (جلسه3)

0:29

7,000 تومان

147 تا 149

درس 1: احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل (جلسه4)

0:18

5,510 تومان

151 تا 152

درس 2: آمار توصیفی (جلسه1)

0:14

4,860 تومان

153 تا 154

درس 2: آمار توصیفی (جلسه2)

0:19

5,670 تومان

154 تا 155

درس 2: آمار توصیفی (جلسه3)

0:20

5,810 تومان

155 تا 159

درس 2: آمار توصیفی (جلسه4)

0:21

5,960 تومان

160 تا 162

درس 2: آمار توصیفی (جلسه5)

0:20

5,810 تومان

162 تا 163

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400