گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

ویدیو دوره آموزشی فارسی ششم دبستان با تدریس ساسان عظیمی

دبستان ششم فارسی

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

ستایش: به نام آن که جان را فکرت آموخت

فصل 1: آفرینش

0:31

7,240 تومان

10 تا 24

درس 1: معرفت آفریدگار (جلسه1)

0:42

8,420 تومان

درس 1: معرفت آفریدگار (جلسه2)

0:27

6,750 تومان

11 تا 14

درس 2: پنجره‌های شناخت (جلسه1)

0:28

6,880 تومان

15 تا 17

درس 2: پنجره‌های شناخت (جلسه2)

0:31

7,240 تومان

19 تا 21

درس 2: پنجره‌های شناخت (جلسه3)

0:29

7,000 تومان

18 تا 24

فصل 2: دانایی و هوشیاری

درس 3: هوشیاری (جلسه1)

0:28

6,880 تومان

25 تا 29

درس 3: هوشیاری (جلسه2)

0:32

7,350 تومان

28 تا 30

درس 3: هوشیاری (جلسه3)

0:24

6,370 تومان

29 تا 31

درس 3: هوشیاری (جلسه4)

0:30

7,120 تومان

30 تا 32

درس 4: داستان من و شما (جلسه1)

0:28

6,880 تومان

32 تا 35

درس 4: داستان من و شما (جلسه2)

0:30

7,120 تومان

32 تا 36

درس 4: داستان من و شما (جلسه3)

0:30

7,120 تومان

36 تا 37

درس 5: هفت خانِ رستم (جلسه1)

0:28

6,880 تومان

37 تا 40

درس 5: هفت خانِ رستم (جلسه2)

0:29

7,000 تومان

37 تا 40

درس 5: هفت خانِ رستم (جلسه3)

0:19

5,670 تومان

41 تا 42

درس 5: هفت خانِ رستم (جلسه4)

0:26

6,630 تومان

43 تا 48

فصل 3: ایران من

درس 6: ای وطن (جلسه1)

0:28

6,880 تومان

49 تا 51

درس 6: ای وطن (جلسه2)

0:31

7,240 تومان

49 تا 52

درس 7: درس آزاد

0:30

7,120 تومان

53 تا 56

درس 8: دریاقُلی (جلسه1)

0:29

7,000 تومان

58 تا 61

درس 8: دریاقُلی (جلسه2)

0:29

7,000 تومان

62 تا 65

درس 8: دریاقُلی (جلسه3)

0:30

7,120 تومان

62 تا 65

فصل 4: نام آوران

درس 9: رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس (جلسه1)

0:29

7,000 تومان

65 تا 70

درس 9: رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس (جلسه2)

0:30

7,120 تومان

65 تا 70

درس 9: رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس (جلسه3)

0:26

6,630 تومان

70 تا 71

درس 9: رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس (جلسه4)

0:31

7,240 تومان

70 تا 72

درس 9: رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس (جلسه5)

0:29

7,000 تومان

72 تا 73

درس 9: رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس (جلسه6)

0:30

7,120 تومان

72 تا 74

درس 10: عطّار و جلال الدّین محمّد (جلسه1)

0:28

6,880 تومان

74 تا 76

درس 10: عطّار و جلال الدّین محمّد (جلسه2)

0:27

6,750 تومان

77 تا 77

درس 10: عطّار و جلال الدّین محمّد (جلسه3)

0:30

7,120 تومان

74 تا 78

درس 11: شهدا خورشیدند (جلسه1)

0:30

7,120 تومان

78 تا 79

درس 11: شهدا خورشیدند (جلسه2)

0:30

7,120 تومان

80 تا 82

درس 11: شهدا خورشیدند (جلسه3)

0:31

7,240 تومان

78 تا 82

فصل 5: راهِ زندگی (جلسه1)

0:30

7,120 تومان

83 تا 84

فصل 5: راهِ زندگی (جلسه2)

0:30

7,120 تومان

84 تا 88

درس 12: دوستی/ مشاوره (جلسه1)

0:32

7,350 تومان

84 تا 86

درس 12: دوستی/ مشاوره (جلسه2)

0:30

7,120 تومان

87 تا 87

درس 12: دوستی/ مشاوره (جلسه3)

0:30

7,120 تومان

88 تا 89

درس 13: درس آزاد (فرهنگ بومی 2) (جلسه1)

0:5

2,910 تومان

درس 13: درس آزاد (فرهنگ بومی 2) (جلسه2)

0:30

7,120 تومان

90 تا 92

درس 13: درس آزاد (فرهنگ بومی 2) (جلسه3)

0:30

7,120 تومان

92 تا 93

درس 14: رازِ زندگی (جلسه1)

0:28

6,880 تومان

93 تا 94

درس 14: رازِ زندگی (جلسه2)

0:30

7,120 تومان

93 تا 95

درس 14: رازِ زندگی (جلسه3)

0:28

6,880 تومان

95 تا 96

درس 14: رازِ زندگی (جلسه4)

0:30

7,120 تومان

95 تا 97

فصل 6: علم و عمل

0:29

7,000 تومان

97 تا 98

درس 15: میوه‌ی هنر (جلسه1)

0:31

7,240 تومان

97 تا 99

درس 15: میوه‌ی هنر (جلسه2)

0:17

5,360 تومان

99 تا 100

درس 15: میوه‌ی هنر (جلسه3)

0:30

7,120 تومان

98 تا 100

درس 15: میوه‌ی هنر (جلسه4)

0:30

7,120 تومان

100 تا 101

درس 16: آداب مطالعه (جلسه1)

0:30

7,120 تومان

101 تا 102

درس 16: آداب مطالعه (جلسه2)

0:28

6,880 تومان

101 تا 103

درس 16: آداب مطالعه (جلسه3)

0:29

7,000 تومان

102 تا 104

درس 16: آداب مطالعه (جلسه4)

0:29

7,000 تومان

104 تا 105

درس 16: آداب مطالعه (جلسه5)

0:30

7,120 تومان

104 تا 106

درس 17: ستاره‌ی روشن (جلسه1)

0:13

4,690 تومان

106 تا 108

درس 17: ستاره‌ی روشن (جلسه2)

0:29

7,000 تومان

106 تا 108

درس 17: ستاره‌ی روشن (جلسه3)

0:29

7,000 تومان

108 تا 109

درس 17: ستاره‌ی روشن (جلسه4)

0:29

7,000 تومان

109 تا 110

درس 17: ستاره‌ی روشن (جلسه5)

0:29

7,000 تومان

110 تا 111

درس 17: ستاره‌ی روشن (جلسه6)

0:29

7,000 تومان

109 تا 113

درس 17: ستاره‌ی روشن (جلسه7)

0:30

7,120 تومان

111 تا 114

نیایش: خدایا، جهان پادشاهی تو راست (جلسه1)

0:30

7,120 تومان

114 تا 114

نیایش: خدایا، جهان پادشاهی تو راست (جلسه2)

0:30

7,120 تومان

114 تا 115

نیایش: خدایا، جهان پادشاهی تو راست (جلسه3)

0:30

7,120 تومان

115 تا 118

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400