{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1401/07/9

سوالات تستی آنلاین ریاضی ششم | حجم و جرم

دبستان ششم ریاضی بهمن
شامل مباحث: درس 2: حجم و جرم
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 30 دقیقه

سوالات تستی آنلاین ریاضی ششم | حجم و جرم
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 9 مهر 1401
  

الف) مساحت مخزن سرپوشیده زیر به طول 30 و عرض 5 و ارتفاع 2/5 دسی‌متر را به‌دست آورید.
ب) در مخزن سرپوشیده بالا اگر در هر دقیقه 8/9 لیتر وارد مخزن شود با تقریب یک رقم اعشار قطع کرده و بگویید چند دقیقه مخزن پر می‌شود؟