شعر «میوه ی هنر» مناظره ای بین کدام موارد است؟

1) 

سپیدار و تبر

2) 

هیزم شکن و سپیدار

3) 

تبر و شعله

4) 

شعله و هیزم شکن