در همه ی گزینه ها نویسنده از شیوه ی ادبی بهره بُرده است به جز ....................

1) 

 بر سقف نیلگون آسمان، ستارگانی چند، دور از چشم ماه جلوه گر بودند.              

2) 

 شب، همه جا دامن گسترده بود. دشت سینه ی وسیع و داغش را در برابر وزش نسیم ملایمی قرار داده بود.               

3) 

کسی نمی داند چه گفتند و چه شنیدند امّا وقتی پیرمرد از خیمه ی امام بیرون آمد، شاد بود.

4) 

نگاه آرام به هم گره می خورد و گل های شادی و امید، به باغ خاطر کاروانیان، می شکفت.