پدر شیوا در هر یک از حالت‌های زیر از چه روشی برای اجتماعی کردن او استفاده کرده است؟

(1)- وقتی شیوا در امتحانات نمرۀ خوبی گرفت از او قدردانی کرد.

(2)- وقتی شیوا در کارهای خانه به مادرش کمک نمی‌کرد، برای او ارزش یادگیری کارهای خانه را شرح داد.

(3)- وقتی شیوا به معلم‌اش بی‌احترامی کرده بود، پدر مدتی با او صحبت نمی‌کرد.

1) 

تشویق-تنبیه-گفت‌و‌گو

2) 

تنبیه-گفت‌و‌گو-تشویق

3) 

گفت‌و‌گو-تشویق-تنبیه

4) 

تشویق-گفت‌و‌گو-تنبیه