کدام عبارت درست نیست؟

1) 

از دوربین اداره نباید استفاده‌ی شخصی کرد.

2) 

با خودکاری که پیدا کرده‌ایم می‌توانیم به اندازه‌ی نیاز بنویسیم.

3) 

بدون اجازه نمی توان از وسایل دیگران استفاده کرد.

4) 

از ظرف نذری همسایه برای کارهای آشپزی نمی‌توان استفاده کرد.