{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

با توجّه به متن زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید:

«مخدوم مهربان من! از آن زمان که رشتۀ مراودت حضوری گسسته و شیشۀ شکیبایی از سنگ تفرقه و دوری شکسته، اکنون مدّت دو سال افزون است که نه از طرف بَریدی و سلامی و نه از اینجانب قاصدی و پیامی. طایر مکاتبات را پَر بسته و کلبۀ مراودات را در بست ...» 

الف) محوریت‌رین پیام متن بالا چیست؟ 
ب) نوع ترکیب «کلبۀ مراودات» را بنویسید.
پ) نمونه‌ای از سجع در متن بالا بیابید و آن را بنویسید.
ت) چند اضافۀ تشبیهی در متن بالا به کار رفته است؟

پاسخ تشریحی :
نمایش پاسخ

الف) شکایت از دوری و عدم ارتباط با محبوب خود
ب) ترکیب اضافی یا اضافۀ تشبیهی
پ) گسسته و شکسته
ت) شش (رشتۀمراودت، شیشۀشکیبایی، سنگ‌تفرقه، سنگ‌دوری، طایرمکاتبات، کلبۀ مراودات)

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

مهدی احمدی