{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_مهر #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

بیت زیر، با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟

«در مکتب حقایق پیش ادیب عشق / هان ای پسر، بکوش که روزی پدر شوی» 

1) 

گر همی خواهی چو من دیدار یار و وصل دوست      /      جهد کن تا بر صراط عشق باشی مستقیم

2) 

عافیت را همچو من رنجور درد عشق کرد         /         دلبری کز چشم بیمارش شفا یابد سقیم

3) 

در خرابات جهان مستان خمر عشق را           /           آب حیوان بی وصال او شراب من حمیم

4) 

نسبت عاشق به معشوقتست اندر قرب و بعد      /       گرچه اندر کعبه نبود هم ازو باشد حطیم

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

تعداد تست: 1016
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان