{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

با کدام نرم افزار می توان کارهای مالی را به راحتی انجام داد؟

1 ) 

Word

2 ) 

Powerpoint

3 ) 

Excel

4 ) 

Windose

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!