در عبارت زير چند غلط املايی وجود دارد؟

«شجاعت، نترسيدن نیست بلکه آن است که، انسان بتواند در برابر هوادث و رنج‌ها و دشواری‌ها ايستاده‌گی کند. از مشکلات نحراسد و راه های مناسب پيروزی بر آن‌ها را جست‌و‌جو کند.»

1) 

2

2) 

3

3) 

4

4) 

5