کدام گزینه نادرست است؟

1) 

سرخس ها مانند خزه ها با هاگ زایی تولید مثل می کنند

2) 

ویروس ها گلبول های سفید خون را از بین می برند

3) 

بیش تر باکتری ها مفید هستند

4) 

پروکاریوت ها برخلاف یوکاریوت ها ماده وراثتی ندارند