بیت «کنون رود خلق است، دریای جوشان  /  همه خوشه خشم شد خرمن من» بر کدام گزینه تاکید بیشتری دارد؟

1) 

جوشش

2) 

اتحاد

3) 

عصبانیت

4) 

قدرت‌نمایی