در عبارت «ابر می‌گرید و می‌خندد از آن گریه، چمن» کدام آرایه‌ی ادبی به کار رفته است؟

1) 

مراعات نظیر

2) 

جان بخشی

3) 

کنایه

4) 

تشبیه