{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

کدام گزینه درباره هموگلوبین صحیح است ؟

1 ) 

در ساختار نهایی آن 4 نوع زنجیره در کنار یکدیگر قرار می گیرند.        

2 ) 

در صورت تغییر یک آمینواسید ساختار و عملکرد آن می تواند به شدت تغییر کند.

3 ) 

در ساختار دوم آن، هر زنجیره آن حالت صفحه ای در می آید. 

4 ) 

بر خلاف پروتئین مشابه خود در ماهیچه اسکلتی توانایی اتصال به اکسیژن را دارد.

تحلیل ویدئویی تست

حسین نیکخواه