{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید
درحال دریافت اطلاعات ...

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: مولکول‌های اطلاعاتی

30 اسلاید

2,740 تومان

1 تا 20

گفتار 1: نوکلئیک اسیدها

گفتار 2: همانند سازی دِنا

گفتار 3: پروتئین‌ها

فصل 2: جریان اطلاعات در یاخته

41 اسلاید

3,200 تومان

21 تا 36

گفتار 1: رونویسی

گفتار 2: به سوی پروتئین

گفتار 3: تنظیم بیان ژن

فصل 3: انتقال اطلاعات در نسل‌ها

32 اسلاید

2,830 تومان

37 تا 46

گفتار 1: مفاهیم پایه

گفتار 2: انواع صفات

فصل 4: تغییر در اطلاعات وراثتی

43 اسلاید

3,280 تومان

47 تا 62

گفتار 1: تغییر در مادۀ وراثتی جانداران

گفتار 2: تغییر در جمعیت‌ها

گفتار 3: تغییر در گونه‌ها

فصل 5: از ماده به انرژی

36 اسلاید

3,000 تومان

63 تا 76

گفتار 1: تأمین انرژی

گفتار 2: اکسایش بیشتر

گفتار 3: زیستن مستقل از اکسیژن

فصل 6: از انرژی به ماده

گفتار 1: فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی

گفتار 2: واکنش‌های فتوسنتزی

گفتار 3: فتوسنتز در شرایط دشوار

فصل 7: فناوری‌های نوین زیستی

گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک

گفتار 2: فناوری مهندسی پروتئین و بافت

گفتار 3: کاربردهای زیست فناوری

فصل 8: رفتارهای جانوران

گفتار 1: اساس رفتار

گفتار 2: انتخاب طبیعی و رفتار

گفتار 3: ارتباط و زندگی گروهی

آخرین ویرایش در 26 دی 1401