گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟

1 ) 

در زنجیره انتقال الکترون موجود در میتوکندری(راکیزه)،اکسایش NADH و کاهش O2،در بخشی یکسان از راکیزه اتفاق می افتد. 

2 ) 

همه‌ی پروتئین‌های ناقل الکترون موجود در غشا راکیزه،با هردو بخش راکیزه ارتباط دارند.

3 ) 

تولید اب در بخش داخلی راکیزه،تنها در نتیجه‌ی زنجیره انتقال صورت نمی گیرد.

4 ) 

همه‌ی پروتئین‌های انتقال دهنده پروتون موجود در غشای داخلی راکیزه،به طور مستقیم از انرژی الکترون‌های پر انرژی استفاده نمی کنند.

پاسخ تشریحی :
نمایش پاسخ

جواب گزینه 2:

در شکل 8 صفحه 70 کتاب درسی سال دوازدهم،مشاهده می کنید پروتئینی که در اکسایش FADH2 نقش دارد،در قسمت میانی غشا داخلی واقع شده است و با هیچ کدام از دوبخش راکیزه در ارتباط نیست.

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

محمد مولائی