گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

درحال دریافت اطلاعات ...

{{ title }} با پاسخ {{ subtitle }}

آخرین ویرایش: {{ views }} گزارش خطا
 • زیست شناسی (3)
  • فصل 1: مولکول‌های اطلاعاتی
  • گفتار 1: نوکلئیک اسیدها
  • گفتار 2: همانند سازی دِنا
  • گفتار 3: پروتئین‌ها
  • فصل 2: جریان اطلاعات در یاخته
  • گفتار 1: رونویسی
  • گفتار 2: به سوی پروتئین
  • گفتار 3: تنظیم بیان ژن
  • فصل 3: انتقال اطلاعات در نسل‌ها
  • گفتار 1: مفاهیم پایه
  • گفتار 2: انواع صفات
  • فصل 4: تغییر در اطلاعات وراثتی
  • گفتار 1: تغییر در مادۀ وراثتی جانداران
  • گفتار 2: تغییر در جمعیت‌ها
  • گفتار 3: تغییر در گونه‌ها
  • فصل 5: از ماده به انرژی
  • گفتار 1: تأمین انرژی
  • گفتار 2: اکسایش بیشتر
  • گفتار 3: زیستن مستقل از اکسیژن
  • فصل 6: از انرژی به ماده
  • گفتار 1: فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی
  • گفتار 2: واکنش‌های فتوسنتزی
  • گفتار 3: فتوسنتز در شرایط دشوار
  • فصل 7: فناوری‌های نوین زیستی
  • گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک
  • گفتار 2: فناوری مهندسی پروتئین و بافت
  • گفتار 3: کاربردهای زیست فناوری
  • فصل 8: رفتارهای جانوران
  • گفتار 1: اساس رفتار
  • گفتار 2: انتخاب طبیعی و رفتار
  • گفتار 3: ارتباط و زندگی گروهی