{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

یک جسم رسانای دوکی شکل را که روی پایهٔ عایقی قرار دارد، توسط مولد وان‌دوگراف باردار می‌کنیم. اگر یک کرهٔ فلزی کوچک بدون بار را که دارای دستهٔ عایقی است با نقطهٔ A از جسم تماس داده و پس از جدا کردن به کلاهک یک الکتروسکوپ بدون بار، بچسبانیم، ورقه‌های الکتروسکوپ انحراف می‌یابند و با هم زاویهٔ $\alpha $ تشکیل می‌دهند. بار دیگر جسم دوکی شکل را به اندازهٔ دفعهٔ قبل دارای بار الکتریکی می‌کنیم و آزمایش را با کرهٔ فلزی بدون بار و الکتروسکوپ بدون بار، برای نقطهٔ B از جسم، تکرار می‌کنیم. اگر زاویهٔ بین ورقه‌های الکتروسکوپ در این حالت برابر $\beta $ باشد، کدام‌یک از موارد زیر صحیح است؟

1 ) 

$\alpha \lt \beta $

2 ) 

$\alpha =\beta \gt 0$

3 ) 

$\alpha \gt \beta $

4 ) 

$\alpha =\beta =0$

پاسخ تشریحی :
نمایش پاسخ

تراکم بار در نقطهٔ A بیش‌تر است، بنابراین بار بیشتری به کرهٔ فلزی کوچک منتقل می‌شود.

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

نسرین میری