{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

ویدیو دوره آموزشی فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری با تدریس نسرین میری

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی فیزیک (2)

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: الکتریسیتۀ ساکن

قسمت 1: بار الکتریکی

قسمت 2: پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی

قسمت 3: قانون کولن

قسمت 4: میدان الکتریکی

قسمت 5: میدان الکتریکی حاصل از یک ذرهٔ باردار

قسمت 6: خطوط میدان الکتریکی

0:41

8,330 تومان

قسمت 7: انرژی پتانسیل الکتریکی

0:37

7,910 تومان

20 تا 21

قسمت 8: پتانسیل الکتریکی

0:26

6,630 تومان

22 تا 24

قسمت 9: توزیع بار الکتریکی در اجسام رسانا

قسمت 10: خازن

قسمت 11: انرژی خازن

0:35

7,690 تومان

27 تا 40

پرسش‌ها و مسئله‌های فصل 1

فصل 2: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

قسمت 1: جریان الکتریکی

0:30

7,120 تومان

39 تا 42

قسمت 2: مقاومت الکتریکی و قانون اهم

قسمت 3: عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی

0:24

6,370 تومان

43 تا 47

قسمت 4: نیروی محرکهٔ الکتریکی و مدارها

0:20

5,810 تومان

50 تا 53

قسمت 5: توان در مدارهای الکتریکی

0:25

6,500 تومان

53 تا 55

قسمت 6: ترکیب مقاومت‌ها

0:31

7,240 تومان

55 تا 61

پرسش‌ها و مسئله‌های فصل 2

فصل 3: مغناطیس و القای الکترومغناطیسی

قسمت 1: مغناطیس و قطب‌های مغناطیسی

قسمت 2: میدان مغناطیسی

0:30

7,120 تومان

65 تا 70

قسمت 3: نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک در میدان مغناطیسی (جلسه1)

0:29

7,000 تومان

71 تا 72

قسمت 3: نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک در میدان مغناطیسی (جلسه2)

0:16

2,600 تومان

89 تا 89

قسمت 4: نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان

0:24

6,370 تومان

73 تا 76

قسمت 5: میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی (جلسه1)

0:24

6,370 تومان

73 تا 76

قسمت 5: میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی (جلسه2)

0:23

6,230 تومان

79 تا 83

قسمت 6: ویژگی‌های مغناطیسی مواد

0:16

5,200 تومان

83 تا 85

قسمت 7: پدیدهٔ القای الکترومغناطیسی

قسمت 8: قانون القای الکترومغناطیسی فاراده

0:52

9,380 تومان

85 تا 90

قسمت 9: قانون لنز

0:38

8,010 تومان

117 تا 118

قسمت 10: القاگرها

قسمت 11: جریان متناوب

پرسش‌ها و مسئله‌های فصل 3

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400