سه بردار ${{\overrightarrow{v}}_{1}}(1,-1,a)$، ${{\overrightarrow{v}}_{2}}(1,-1,a)$ و ${{\overrightarrow{v}}_{3}}(1,-1,a)$ دوبه‌دو بر هم عمود هستند. $a+b+c$ کدام است؟

1) 

5

2) 

6

3) 

7

4) 

8