{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

حضرت علی (ع) در مورد اقدام .............. برای ثبات قدم در مسیر قرب الهی می‌فرماید: گذشت ایام آفاتی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم‌ها و کارها می‌شود)

1 ) 

محاسبه و ارزیابی 

2 ) 

تصمیم و عزم برای حرکت 

3 ) 

مراقبت

4 ) 

عهد بستن با خدا

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

علی رجبی