در کدام جمله، نقش ضمیر متصل «ش» متفاوت است؟

1) 

از رنج و عذاب برهانیدم و حلالش کردم.

2) 

از تمام بندرگاه‌هایش راندند

3) 

دشنه‌ای در آوردم و سرش را از تن جدا کردم

4) 

قهرمان کشور شد و همه تکریمش می‌کردند.