نسبت پول مریم به آرزو 2 به 5 و و آرزو به مینا 4 به 3 می باشد.اگر مجموع پول آن‌ها 43000 تومان باشد، اختلاف پول مریم و مینا چند تومان است؟

1) 

5000

2) 

7000

3) 

12000

4) 

23000