{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: عدد و الگوهای عددی

درس 1: الگوهای عددی (جلسه1)

0:13

3,610 تومان

1 تا 3

درس 1: الگوهای عددی (جلسه2)

0:8

2,830 تومان

4 تا 5

درس 1: الگوهای عددی (جلسه3)

0:7

2,650 تومان

6 تا 6

درس 2: یادآوری عددنویسی (جلسه1)

0:11

3,320 تومان

7 تا 9

درس 2: یادآوری عددنویسی (جلسه2)

0:5

2,240 تومان

9 تا 9

درس 3: بخش‌پذیری (جلسه1)

0:13

3,610 تومان

11 تا 13

درس 3: بخش‌پذیری (جلسه2)

0:13

3,610 تومان

13 تا 15

درس 3: بخش‌پذیری (جلسه3)

0:6

2,450 تومان

15 تا 15

درس 4: معرفی اعداد صحیح (جلسه1)

0:10

3,160 تومان

16 تا 18

درس 4: معرفی اعداد صحیح (جلسه2)

0:5

2,240 تومان

19 تا 19

مرور فصل اول

0:8

2,830 تومان

20 تا 22

فصل 2: کسر

درس 1: جمع و تفریق کسرها (جلسه1)

0:6

2,450 تومان

23 تا 26

درس 1: جمع و تفریق کسرها (جلسه2)

0:13

3,610 تومان

23 تا 26

درس 1: جمع و تفریق کسرها (جلسه3)

0:7

2,650 تومان

27 تا 27

درس 2: ضرب کسرها (جلسه1)

0:10

3,160 تومان

28 تا 30

درس 2: ضرب کسرها (جلسه2)

0:5

2,240 تومان

28 تا 31

درس 2: ضرب کسرها (جلسه3)

0:7

2,650 تومان

30 تا 31

درس 3: تقسیم کسرها (جلسه1)

0:13

3,610 تومان

32 تا 34

درس 3: تقسیم کسرها (جلسه2)

0:6

2,450 تومان

32 تا 35

درس 3: تقسیم کسرها (جلسه3)

0:6

2,450 تومان

35 تا 35

درس 4: محاسبات با کسر (جلسه1)

0:16

4,000 تومان

36 تا 38

درس 4: محاسبات با کسر (جلسه2)

0:7

2,650 تومان

39 تا 39

مرور فصل دوم

0:12

3,460 تومان

40 تا 42

فصل 3: اعداد اعشاری

درس 1: یادآوری (جلسه1)

0:23

4,800 تومان

44 تا 46

درس 1: یادآوری (جلسه2)

0:10

3,160 تومان

47 تا 47

درس 2: یادآوری ضرب و تقسیم (جلسه1)

0:23

4,800 تومان

48 تا 50

درس 2: یادآوری ضرب و تقسیم (جلسه2)

0:11

2,490 تومان

51 تا 51

درس 3: تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی (جلسه1)

0:22

3,520 تومان

52 تا 55

درس 3: تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی (جلسه2)

0:13

2,700 تومان

55 تا 55

درس 4: تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری (جلسه1)

0:15

2,900 تومان

56 تا 59

درس 4: تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری (جلسه2)

0:10

3,160 تومان

59 تا 59

درس 4: تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری (جلسه3)

0:14

2,810 تومان

56 تا 59

مرور فصل سوم

0:14

2,810 تومان

60 تا 61

فصل 4: تقارن و مختصات

درس 1: مرکز تقارن و تقارن مرکزی (جلسه1)

0:16

3,000 تومان

63 تا 65

درس 1: مرکز تقارن و تقارن مرکزی (جلسه2)

0:17

3,090 تومان

66 تا 68

درس 1: مرکز تقارن و تقارن مرکزی (جلسه3)

0:14

2,810 تومان

69 تا 69

درس 2: دوران

0:23

3,600 تومان

70 تا 73

درس 3: محورهای مختصات

0:22

3,520 تومان

74 تا 78

درس 4: تقارن و مختصات

0:12

2,600 تومان

80 تا 82

مرور فصل چهارم

فصل 5: اندازه گیری

درس 1: طول و سطح (جلسه1)

0:18

4,240 تومان

87 تا 92

درس 1: طول و سطح (جلسه2)

0:12

1,730 تومان

87 تا 93

درس 1: طول و سطح (جلسه3)

0:10

1,580 تومان

87 تا 93

درس 1: طول و سطح (جلسه4)

0:12

3,460 تومان

92 تا 93

درس 2: حجم و جرم (جلسه1)

0:17

3,090 تومان

94 تا 96

درس 2: حجم و جرم (جلسه2)

0:10

2,370 تومان

97 تا 97

درس 3: مساحت دایره (جلسه1)

0:11

2,490 تومان

98 تا 100

درس 3: مساحت دایره (جلسه2)

0:16

3,000 تومان

100 تا 101

درس 4: خط و زاویه (جلسه1)

0:12

2,600 تومان

102 تا 103

درس 4: خط و زاویه (جلسه2)

0:18

4,240 تومان

104 تا 105

مرور فصل پنجم

0:12

3,460 تومان

106 تا 107

فصل 6: تناسب و درصد

درس 1: کسر، نسبت و تناسب (جلسه1)

0:24

3,670 تومان

109 تا 114

درس 1: کسر، نسبت و تناسب (جلسه2)

0:11

2,490 تومان

114 تا 114

درس 2: درصد (جلسه1)

0:10

2,370 تومان

115 تا 116

درس 2: درصد (جلسه2)

0:14

2,810 تومان

116 تا 119

درس 2: درصد (جلسه3)

0:12

2,600 تومان

119 تا 120

درس 3: کاربرد درصد در محاسبات مالی

درس 4: کاربرد درصد در آمار و احتمال

مرور فصل ششم

0:12

2,600 تومان

128 تا 129

فصل 7: تقریب

درس 1: تقریب

درس 2: اندازه‌گیری و محاسبات تقریبی

مرور فصل هفتم

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400